Spoznajte 5 najčastejších slov v angličtine

5 najčastejších anglických slov tvorí základ anglickej slovnej zásoby.

Ktoré sú to?

1. The

Slovíčko the je určitý člen.

Používa sa (najmä pred podstatným menom) na špecifikáciu a upresnenie detailov, na rozdiel od neurčitého alebo všeobecného neurčitého členu a alebo an:
(Tá) kniha, ktorú si mi dal; Poďte do (tohto) domu.

kousek dortu

Používa sa na označenie vlastných mien, prírodných úkazov, lodí, budov, čias, svetových strán, vedeckých alebo študijných odborov, ako niečoho veľmi známeho alebo jedinečného:
(to) Slnko; (tie) Alpy; (tá) kráľovná Alžbeta; (tá) minulosť; (ten) Západ.

Používa sa s titulom alebo ako jeho súčasť:
(ten) vojvoda z Wellingtonu; (ten) reverend John Smith.“


2. Of
Slovíčko of je predložka. Prekladá sa ako „z, od, o.“

Používa sa na označenie vzdialenosti alebo smeru od/z určitého miesta, oddelenie, odlúčenie, atď.:

within a mile of the church; south of Omaha; to be robbed of one\’s money.
v okruhu jednej míle od kostola; južne od Omahy; byť okradnutý o peniaze.

Používa sa na označenie pôvodu, pôvodcu alebo zdroja:

a man of good family; the plays of Shakespeare; a piece of cake.
muž z dobrej rodiny; hra od Shakespeara; kúsok z koláča.


Používa sa na označenie príčiny, motívu, príležitosti alebo dôvodu:

to die of hunger.
zomrieť od hladu.

3. And
Slovíčko and je spojka. Prekladá sa ako „a, i, aj.“

Slúži na spájanie gramaticky rovnocenných slov, fráz alebo častí viet, popri alebo zároveň so s; ako aj; spolu s; mimo; tiež, navyše.
Príklad:
Pens and pencils.
Perá a ceruzky.

Vyjadruje súčin; plus:
2 and 2 are 4.
2 a 2 sú 4.

Znamená tiež potom:
He read for an hour and went to bed.
Čítal hodinu a (potom) išiel spať.“

číslo čtyři

4. to
Slovíčko to je predložka. Prekladá sa ako „aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v.“

Používa sa pre vyjadrenie pohybu alebo smerovania k bodu, osobe, miestu, alebo veci, ku ktorým sa približujeme, na rozdiel od z:
They came to the house.
Prišli k domu.

Používa sa pre vyjadrenie smerovania alebo pohybu k niečomu, v smere, ku:
From north to south.
Zo severu na juh.

Používa sa na vyjadrenie obmedzenia pohybu alebo rastu:
He grew to six feet.
Vyrástol na šesť stôp.


5. A
Slovíčko A má viac významov. Najčastejšie sa však používa ako tzv. neurčitý člen, ale tiež sa môže preložiť ako jeden, nejaký, akýsi, alebo ako písmeno A.